Velkommen til Redken Proshop - OFFISIELL NETTBUTIKK FOR FRISØRER!

SALGSBETINGELSER

1. Definisjoner
I disse Salgsbetingelser (”Salgsbetingelser”) menes med "Leverandør" L’Oréal Norge AS, "Kunden” - den person eller virksomhet i Norge som kjøper Produkter fra Leverandøren for profesjonell bruk, samt videresalg til sin sluttforbruker, ”Produkter” – de varer som gjøres tilgjengelig av Leverandøren, og "Ordre" - Kundens bestilling og krav om levering av Produkter. 

2. Produkter
Salgsbetingelsene gjelder kun for Produkter som fins i Leverandørens, Professional Products Division, prisliste for tekniske- og videresalgsprodukter. Produktene kan kun kjøpes inn fra Leverandørens salgsrepresentanter, kundeservice eller fra andre autoriserte forhandlere, samt videreselges og brukes i profesjonelle frisørsalonger. Kunden er ansvarlig for at Produktene oppbevares på best mulig måte, i henhold til anbefalte direktiver. Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av Kundens feilaktige håndtering eller lagring av Produkter. Kunden skal ikke forandre Produktets originalforpakning eller reklamematerialets utseende. 

3. Bestilling
Når Kunden setter en Ordre for Produkter innebærer dette at kunden har godkjent Salgsbetingelsene. Salgsbetingelsene gjelder Kunder som mottar både leveranser av Produkter og fakturaer i Norge. Denne versjonen av Salgsbetingelsene erstatter alle tidligere versjoner.

4. Produkttilgang
Alle innkomne Ordre aksepteres på det vilkår at Produktene er tilgjengelige. 

5. Priser
For Produktene gjelder de priser som er tilgjengelige ved tidspunktet for kundens ordre og for Produkter som skal leveres innen normale tidsfrister. Angitte priser er uten merverdiavgift. Prisene er fastsatt med hensyn til gjeldende markedsbetingelser. Leverandøren forbeholder seg retten til prisjusteringer og å lage en ny prisliste som erstatter alle tidligere prislister, uten å informere Kunden på forhånd. Leverandøren kan tilby Kunden spesialtilbud og/eller kampanjer. Slike tilbud er kun bindene om de gis skriftlig av Leverandørens representant og innenfor et avtalt kvantum av Produkter og for en begrenset tidsperiode. Tilbudte rabatter i sammenheng med spesialtilbudet avregnes fra listeprisen på hvert enkelt Produkt. 

6. Leveringer
Leverandøren står for transporten. For Ordre som har en verdi på under NOK 1500 kommer et tilleggsgebyr på NOK 150 for frakt, pakking- og administrative kostnader. Levering skal vanligvis skje innen 5 dager fra ordredato. Om ovenstående leveringstid overskrides er Leverandøren ansvarlig for å følge opp for sen levering og ta i bruk alle rimelige anstrengelser for å sikre at levering skjer så raskt som mulig. Kunden har likevel ikke rett på erstatning for sen levering eller rett til å avbestille Ordren. 

7. Mottagning av leverans
När Produkterna vid Leverantörens lager lastats på fordon för transport till Kunden övergår fara och ansvaret för Produkterna till Kunden. Kunden ansvarar själv för att kontrollera leveransens skick och innehåll d.v.s. att vikt och antalet förpackningar motsvarar följesedeln samt ange på kvittensen om kolli saknas innan leveransen godkänns. Underlåter Kunden detta kommer Leverantören inte att acceptera reklamationer avseende saknande kollin. Leverantören accepterar inga reklamationer avseende de levererade Produkternas beskaffenhet, kvantitet och/eller kvalitet senare än 8 dagar efter det att Produkterna kommit Kunden tillhanda.

8. Mottak av levering
Når Produktene ved Leverandørens lager lastes for transport til Kunden, overføres ansvaret for Produktene til Kunden. Kunden har selv ansvar for å kontrollere leveringens tilstand og innhold, d.v.s. at vekt og antallet forpakninger tilsvarer følgeseddelen, samt angi på kvitteringen antall savnede kolli før leveringen godkjennes.  Unnlater Kunden dette kommer Leverandøren ikke til å akseptere reklamasjoner på savnet kolli. Leverandøren aksepterer ingen reklamasjoner på de leverte produktenes tilstand, kvantitet og/eller kvalitet senere enn 8 dager etter at Produktene er levert Kunden. 

9. Retur av varer 
Produktene leveres uten returrett. Retur av kurante, feilfrie produkter aksepteres ikke med mindre det er på grunn av feillevering. Leverandørens skriftlige godkjenning av returer oppfordres i hvert enkelt tilfelle. Leverandøren skal i et slikt tilfelle sende Kunden en kopi av bekreftelsen for hver retur. Leverandøren aksepterer ingen reklamasjoner på de leverte Produktenes tilstand, kvantitet og/eller kvalitet senere enn 8 dager etter at Produktene er levert Kunden.  Alle returnerte produkter skal være rene, hele, frie for egne prismerkinger, samt være i originalforpakning og i salgbar stand. Produkter som returneres i skadet tilstand på grunn av dårlig emballering vil ikke bli kreditert Kunden. Om Kunden returnerer varer uten Leverandørens godkjenning/returbekreftelse vil kreditering ikke bli utført. Det samme gjelder om godkjennelsen/returbekreftelsen ikke ligger vedlagt de returnerte kolliene. Følgeseddel underskrevet av transportøren skal oppbevares av Kunden og er Kundens garanti ved kreditering av Produktene for de som eventuelt er forsvunnet under transport. 

10. Endringer
Leverandøren forbeholder seg retten til, ved behov, å endre vekt og størrelse på forpakningene og Produktene. 

11. Betalning
Leverandørens fakturaer skal betales L’Oréal Norge AS, L’Oréal Norge AS
Att.: Accounting
Havneholmen 25
DK-1561 København
Denmark
Bankgiro 6215.05.59273 eller  Fnr NO.954 790 088 MVA. 
Betalingsvilkårene er 20 dager netto fra fakturadato. Ved betalingsforsinkelse påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m. m., Lov-1976-12-17-100,  (forsinkelsesrenteloven) § 3, d.v.s. med en rentefot som tilsvarer den ved enhver tids gjeldende  referanserente fastsatt av Norgesbank med tillegg på åtte (8) prosentpoeng. Ved betalingspåminnelse er kunden skyldig i å betale et purregebyr på 60 kr. Skulle betaling av faktura til Leverandøren ikke være utført på forfallsdato har Leverandøren rett til omgående å kreve betaling av samtlige utestående fordringer, samt stoppe all videre levering. Leverandøren forbeholder seg retten til å kreve betaling av samtlige utestående fordringer om innbetaling kontinuerlig skjer for sent, og til og med kreve kontant betaling ved levering. Betaling får ikke skje gjennom kvittering av Kundens eventuelle motkrav til Leverandøren for f. eks. markedsføringstjenester. Kunden skal fakturere Leverandøren separat. Betaling skal gjøres i henhold til partenes markedsføringsavtale.

12. Eiendomsretten
Eiendomsretten til Produktene forblir Leverandørens inntil Leverandøren har mottatt full betaling eller Produktene er videresolgt i kundens normale salgssted. Ikke solgte Produkter svarer mot tilsvarende skyld og utgjør de Produkter som Leverandøren har eiendomsrett på.

13. Forsikring
Kunden skal til enhver tid ha gyldig forsikring hos et kredittverdig forsikringsselskap, som dekker kostnader for bl.a. ødelagte Produkter og annet inventar ved eventuell brannskade, tyveri og annen ulykkeshendelse, som forårsakes av f. eks. feil håndtering av Produkter. 

14. Avtalebrudd
Om Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Salgsbetingelsene eller på annet vis bryter avtalen med Leverandøren, har Leverandøren rett til å annullere, midlertidig avbryte eller si opp samtlige avtaler med Kunden, samt avstå fra ytterligere leveringer. 

15. Ansvarsfritak (Force Majeure)
Leverandøren og Kunden fritas fra ansvar dersom følgende omstendigheter inntrer: arbeidskonflikt, brann, ulykker, krig, myndighetsbeslutning, omfattende driftsforstyrringer hos parten eller underleverandør, anskaffelsesvanskeligheter, eller andre hindringer utenfor partens kontroll, som vesentlig innvirker på avtalens gjennomførelse. Kan avtalen ikke gjennomføres innen rimelig tid, kan hver av partene skriftlig heve den del av avtalen som er forhindret av ovenstående omstendigheter.

16. Ansvarsbefrielse
Leverandøren skal ikke stå ansvarlig for Kunden og dennes eventuelle inntekts- eller kontraktsbortfall eller for annen indirekte skade eller følgeskade uavhengig av om den har oppstått ved forsømmelse, kontraktsbrudd eller annet.

17. Inventar
Alt inventar (f. eks. møbler) som Leverandøren uten kostnad har utlånt forblir Leverandørens eiendom. Leverandøren forbeholder seg retten til, i samråd med Kunden, å ta tilbake innredning når Leverandøren anser dette nødvendig. Kunden er ansvarlig for skade som oppstår på innredningen som følge av feilaktig anvendelse. Under avtaleperioden skal innredningen i Kundens lokaler holdes i god stand. Innredningen får ikke ødelegges eller fjernes uten Leverandørens skriftlige godkjenning.

18. Vidaresalg
Kunden skal ikke videreselge Produktene, hverken direkte eller indirekte, utenfor EU og/eller EES. Dersom Kunden er godkjent som autorisert forhandler av selektive merker får Kunden kun videreselge  Produktene til forbrukere og til andre autoriserte forhandlere. Om Kunden driver videresalg av Produkter som ikke omfattes av ett selektivt distribusjonssystem får Kunden ikke aktivt videreselge Produktene til steder/områder eller kundegrupper som eksklusivt er forbeholdt en annen videresalgskanal eller som er reservert av Leverandøren. Ved overtredelse av dette forbudet har Leverandøren rett til å stoppe sine leveringer til Kunden eller uten forvarsel avbryte sin handelsforbindelse med Kunden. 

19. Ugyldighet
Skulle noen av vilkårene i disse Salgsbetingelsene ikke være gyldige i henhold til norsk lov skal dette ikke innebære at øvrige vilkår blir ugyldige. 

20. Tvister
I anledning av tvister vedr. salgsbetingelservister skal avgjøres av Oslo tingrett med hjelp av norsk lov.